سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرضیه دهقان – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی و دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
فرزاد شریف زاده – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی و دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثر قارچ آسپرژیلوس فلووس بر صفات جوانه زنی بذر (درصد و سرعت جوانه زنی و درصد جوانه زنی غیر نرمال) در زمان نگهداری (کوتاه مدت) و همچنین بررسی جمعیت این قارچ در طول این مدت در بذور چاودار چندساله( Secale montanum) ، بذور این گیاه توسط سوسپانسیون اسپور این قارچ آلوده شده و در رطوبت های ۶۵، ۷۵ و ۸۶ درصد در دماهای ۱۵، ۲۵ و ۳۵ درجه سانتی گراد نگهداری شدند. صفات یاد شده در طول یک ماه اندازه گیری شده وسپس شمارش اسپور در پایان دوره نگهداری صورت گرفت و جمعیت قارچ تحت هر کدام از شرایط در بذور اندازه گیری شد . همچنین رطوبت محتوی بذور در هرکدام از شرایط محاسبه گردید . نتایج نشان داد که قارچ ذکر شده دارای اثر معنی دار بر درصد جوانه زنی در مفایسه با شاهد بود . همچنین از نظر سرعت جوانه زنی نیز تفاوت معن ی داری بین شاهد و بذور آلوده مشاهده شد . در رابطه با درصد جوانه زنی غیر نرمال، بیشترین مقدار در بذور آلوده در دمای ۳۵ درجه مشاهده شده (بعد از یک هفته نمونه برداری) در رابطه با جمعیت اسپور نیز کمترین میزان آن بر روی بذور در سطح رطوبتی ۶۵ درصد (معادل ۱۳ درصد رطوبت محتوی) و دمای ۱۵ درجه به دست آمد که تفاوتی با شاهد (بذور آلوده شده اولیه) نداشت