سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
امیرحسین شجری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
داود حسن پناه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:
این پژوهش به صورت کشت گلخانه ای در گلخانه شرکت کشت بافت بهپرور سیلان اردبیل در سال ۱۳۹۲ انجام یافت. آزمایش با استفاده از چهار رقم امید بخش سیب زمینی بنام های آگریا، ساوالان، اسپریت و کایزر با اعمال سه سطح تنش کم آبی: تیمار شاهد، آبیاری تا ۴۵ روز و بعد از ۴۵ روز اعمال تنش به مدت ۲۱ روز و آبیاری تا ۴۵ روز و ا عمال تنش به مدت ۲۱ روز بر اساس طرح فاکتوریل بر پایه کاملاً تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که رقم کایزر بیشترین تعداد استولون در بوته را در شرایط نرمال داشت. ارتفاع بوته، وزن تر و خشک بوته در شرایط تنش نسبت به کم آبی کاهش معنی دار نشان دادند، همچنین تفاوت معنی داری در بین ارقام از نظر خصوصیات فوق وجود د اشت. در شرایط نرمال (تنش سطح اول)، ازنظر تعداد م ینی تیوبر ک وچکتر از ۵ گرم، رقم کایزر و از نظر تعداد مینی تیوبر بین ۱۰-۵ گرم و بزرگتر از ۱۰ گرم رقم ساولان، در تنش سطح دوم، از نظر تعداد مینی تیوبر کوچکتر از ۵ گرم رقم ساوالان، مینی تیوبر بین ۱۰-۵ گرم رقم اسپریت و از نظر مینی تیوبر بزرگتر از ۱۰ گرم رقم آگریا برتر بود. در سطح سوم تنش نیز رقم آگریا دارای بیشترین تعداد مینی تیوبر کوچکتر از ۵ گرم و رقم ساوالان دارای تعداد مینی تیوبر بین ۱۰-۵ گرم و بزرگتر از ۱۰ گرم بودند. این روند در خصوص وزن مینی تیوبر در اندازه های مختلف نیز مشاهده شد.