سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
عقیل فولادی گرجان –

چکیده:
تنش خشکی در واقع یعنی رطوبت موجود در اطراف ریشه گیاه به نقطه پژمردگی و یا کمتر از آن تقلیل یابد و در نتیجه آن گیاه زراعی قادر به جذب آب کافی نبوده و یا شدت تعرق به مدت زیادی از شدت جذب آب بیشتر شود. به منظورتعیین تنوع ژنتیکی موجود در ارقام گندم از لحاظ صفات مربوط به ریشه، تعیین ارتباط بین صفات مربوط به ریشه و تحمل به تنش خشکی در ارقام رایج در استان اردبیل و تعیین تاثیر تنش خشکی بر تظاهر صفات مربوط به ریشه ،بذور ۸ رقم گندم ایرانی، در گلخانه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در ۳ شرایط بدون تنش، تنش خشکی متوسط و تنش خشکی شدیدکشت گردیدند و سپس طول ریشه ها، تعدادانشعابات اصلی ریشه، ، وزن خشک ریشه و حجم ریشه ها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر محیط (تنش) برروی صفات تعداد انشعابات ریشه، وزن خشک ریشه، حجم ریشه معنی دار بود. و ارقام گندم متحمل به خشکی ریشه طویل تر و حجم ریشه بیشتری نسبت به دیگر ارقام دارند