سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسداله فتحی هفشجانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
سیروس محفوظی – پژوهشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
یعقوب صادقیان مطهر – استاد پژوهش سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، تهران

چکیده:

به منظور بررسی صفات مورفولو ژیکی و فیزیولو ژیکی و تعیین روابط آن ها با مقاومت به سرما در گیاه جو، تعداد ١٥ رقم و لاین پیشرفته جو بصورت مزرعه ای و گلخانه ای در غالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۸۲-۱۳۸۱ در ار اک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند . صفاتی مانند درصد بقاء در مزرعه بعد ازتنش سرما، حالت ایستادگی بوته، تعداد پنجه، قطر ساقه اصلی، تعد اد روز تا رسیدن، طول برگ های شماره ٢ و ٣ روی ساقه اصلی، درصد آب طوقه و طول سلول محافظ روزنه بررسی گردید . میزان خسارت ناشی از انجماد مصنوعی طوقه (LT50) بر روی بوته های عادت داده شده به سرما در آزمایشگاه نیز تعیین گردید . ژنوتیپ های مورد آزمایش از نظر صفات در صد بقاء بعد از تنش سرما، LT50 ، حالت ایستادگی بوته، طول و عرض برگ های شماره ٢ و ٣، تعداد روز تا رسیدن کامل و تعداد پنجه در بوته اختلاف معنی دار داشته و روابط بین برخی صفاتمورفولوژیکی از جمله حالت ایستادگی بوته، تعداد پنجه، قطر ساقه اصلی و طول برگ ٢ و ٣ با صفات فیزیولوژیکی مانند درصد آب طوقه، درصد بقاء در مزرعه بعد از تنش، LT50، همبستگی معنی داری مشاهده شد. ژنوتیپ های شماره ٩ با LT50 =-14/4 درجه سانتیگراد مقاومترین و شماره های ١ و ٤ با LT50 =-3 درجه سانتیگراد حساسترین ژنوتیپ ها بودند.