سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر حسن امیدی تبریزی – دانشگاه کشاورزی دانشگاه تهران
محمدرضا قنادها – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محمدرضا احمدی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
سی دعلی پیغمبری – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

در این تحقیق تعداد ۱۰۰ لایه و رقم گلرنگ بهاره در قالب یک طرح لاتیس ساده (۱۰*۱۰) به منظور بررسی تنوع موجود بین صفات و همچنین تعیین شاخص های مناسب انتخاب و گروه بندی ارقام از نظر نشانه یا عدم نشانه طی سال زراعی ۷۶-۱۳۷۵ در مزرععه تحقیقات موسسه تحقیقات اصلاح و تهلهی نهال و بذر مورد ارزیابی قرار گفتند بین ژنوتیپ ها از نظر تمامی صفات در سطح احتمال ۱% تفاوت معنی داری وجود داشت ضرایب تغییرات فنوتیپی و ژنوتیپی برای اکثر صفات بالا بود که نشان از تنوع بالا در صفات مورد بررسی دارد.