سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

خالد میری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی بلوچستان
نادعلی بابائیان جلودار – عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
غلامعلی رنجبر – عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
سید کمال کاظمی تبار – عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پرمحصول باقلا در مرکز تحقیقات کشاورزی بلوچستان واقع درشهرستان ایرانشهر به مدت دو سال به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گرد ید. تیمارهای مورد بررسی شامل هفت ژنوتیپ باقلای (برکت، شامی، زهره، الجزایری، سرازیری، محلی دانه ریز و دانه درشت بلوچستان ) بودند. در طول فصل رشد مراقبت های زراعی لازم انجام و یادداشت برداری از صفاتی نظیر عملکرد خشک دانه، وزن صد دانه، تعداد دانه در غلاف، تعد اد ساقه در بوته، تعداد غلاف در ساقه، ارتفاع گیاه و مراحل فنولوژی بعمل آمد. تجزیه واریانس ساده و مرکب داده ها با نرم افزار آماری MSTAT-C و مقایسه میانگی نها به روش دانکن انجام گردید . نتایج تجزیه واریانس مرکب داده ها نشان داد که بین عملکرد دانه خشک ارقام، وزن صد دانه، تعداد دانه در غلاف، تعداد ساقه در بوته، تعداد غلاف در ساقه و ارتفاع بوته تفاوت معنی داری در سطح احتمال یک درصد مشاهده شد و بیشترین عملکرد دانه مربوط به رقم محلی دانه درشت با میانگین عملکرد دانه ۲۷۳۱ کیلوگرم در هکتار بود . این رقم نیز بیشترین تعداد ساقه در بوته و تعداد غلاف در ساقه را داشت . از نطر وزن صد دانه ارقام محلی دانه درشت و برکت به ترتیب با میانگین ۱۱۸ و ۱۱۶ گرم در بالاترین سطح قرار گرفتند، در حالیکه بالاترین ارتفاع بوته مربوط به ارقام محلی و الجزایری بود . با توجه به نتایج ضرایب همبستگی متغیرها بین عملکرد دانه و سایر صفات مورد بررسی غیز از تعداد دانه در غلاف همبستگی مثبت معنی داری مشاهده شد.