سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

خالد میری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان

چکیده:

به منظور بررسی برخی صفات مورفولوژیک وعملکرد ارقام سورگوم دانه ای و تعیین بهترین رقم سورگوم دانه ای جهت توسعه کشت در شهرستان ایرانشهر وجایگزین کردن ارقام پرمحصول بجای توده های بومی این آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار و ۱۰ تیمار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ایرانشهر انجام شد . تیمارها شامل ۱۰ رقم سورگوم دانه ای شامل ، پیام، کیمیا، سپیده، ،KGS7 ،KGS6 ،KGS4 ،KGS3 ،KGS2 ،KGS1 ، KGS10 ،KGS8 و یک توده محلی به عنوان شاهد بودند. در این آزمایش هر رقم در ۴ خط ۷ متری با فاصله خطوط ۵۰ سانتی متر و فاصله بوته ها روی ردیف ۱۰ سانتی متر کشت شد . مراقبت های زراعی و یادداشت برداری های لازم از قبیل تاریخ سبز شدن، تعداد پنجه، ارتفاع بوته ها، مختلف، تاریخ گلدهی و تاریخ رسیدن دانه ها، طول پانیکول و وزن هزار دانه انجام گرفت . تجزیه واریانس داده ها و مقایسه میانگین ها به روش دانکن با نرم افزار آماری MSTAT-C انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که بین ارقام مختلف تفاوت معنی داری در سطح احتمال ۱ درصد وجود دارد و توده محلی بلوچستان با میانگین عملکرد ۸/۱۳ تن در هکتار بیشترین عملکرد دانه را داشت و ارقام KGS4 ،KGS10 ، کیمیا، سپیده و KGS3 به ترتیب با میانگین عملکردهای ۵/۱۸، ۵/۰۲، ۴/۹۸، ۴/۹۴ و ۴/۹۰ تن در هکتار در سطح بعدی قرار گرفتند عملکرد بیشتر سورگوم محلی م ربوط به وزن هزار دانه و وزن پانیکول بیشتر بود و این رقم با میانگین وزن هزار دانه ۴۹/۳ گرم و متوسط وزن پانیکول ۱۸۳/۷ گرم از سایر ارقام برتر بود . علاوه بر آن بیشترین ارتفاع و عرض پانیکول به ترتیب با میانگین ۱۶۸ و ۱۱/۷ سانتیمتر نیز مربوط به این رقم بود . با انجام این آزمایش مشخص شد که با توجه به ارتفاع زیاد برداشت و عدم یکنواختی فرم پانیکول که برداشت مکانیزه این محصول را با مشکل مواجه می نماید، می توان کشت ارقام پر محصول فوق را توصیه نمود.