سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرداد محلوجی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
حمید رضا نیکخواه – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح تهیه نهال و بذر کرج
احمد جعفری – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
غلامرضا سعادتمند – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

به منظور تعیین ارقام برتر ، پایداری عمل ک رد و بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط تعداد ٦٠ رقم و لاین پیشرفته جو بدون پوشینه (همراه با دو شاهد شماره ١ و ٢٠ ) در طی سا ل زارعی ۸۳-۱۳۸۲ در ۵ ایستگاه منطقه معتدل کشور شامل ایستگاههای کرج، اصفهان، بیرجند، زرقان و ورامین در سه آزمایش جداگانه ٢٠ لاینی (AH1, AH2، AH3) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در آزمایش یکنواخت مورد بررسی قرار گرفتند . عملکرد ارقام و لاین ها ی مورد بررسی پس از جمع آوری نتایج از مکان های مختلف مورد تجزیه مرکب قرار گرفت که در هر سه آزمایش اثر مکان، رقم و رقم × مکان معنی دار بود. تجزیه پایداری ارقام با استفاده از روش رتبه بندی (Rank method) انجام شد در این روش میانگین رتبه عمل کرد ارقام در کلیه محیط ها (R) و نیز انحراف معیار رتبه (SDR) ارقام محاسبه شد و به عنوان معیاری غیر پارامتری در بررسی ارقام مورد استفاده قرار گرفت .با توجه به معنی دار بودن اثر رقم ، مقایسه میانگین با استفاده از روش دانکن ژنوتیپ های برتر از نظر عمل کرد دانه مشخص شدند. از آزما یش AH1 ارقام و لاین های شماره ۳، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱۸ و از آزمایش AH2 ارقام و لاین های شماره ۶، ۱۰، ۱۷، ۱۸ و از آزمایش AH3 ارقام و لاین های شماره ۳، ۶، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۵ و ۱۷ انتخاب شدند. در مجموع از هر سه آزمایش با توجه به پارامتر پایداری رتبه و صفات مهم (مقاومت به بیماری ، خوابیدگی و سرما و زودرسی ) تعداد ١٨ ژنوتیپ به عنوان ارقام و لاین های برتر انتخاب شدند ، تا در آزمایش یکنواخت سراسری ارقام و لاین های امیدبخش جو بدون پوشینه بصورت دو ساله در مناطق معتدل مورد بررسی بیشتر قرار گیرند.