سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
ف پورعبدالله نجف آبادی – تهران دانشگاه الزهرا دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی
م کشاورزی – تهران دانشگاه الزهرا دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی
م سیفعلی – تهران دانشگاه الزهرا دانشکده علوم پایه گروه زیست شناسی

چکیده:
پیشتر ارزیابی صفات ریختشناختی با روشهای معمول آزمایشگاهی و با میزان نسبتاً بالایی از خطا صورت میپذیرفت، امروزه ابزارها و نرم افزارهای کامپیوتری سهولت بیشتر و خطای کمتر را به ارمغان آوردهاند. در این پژوهش چندین جمعیت از Ulmus دراستان تهران، با توجه به اهمیت این گیاهان در فضای سبز و الوار مرغوب، مورد بررسی سیستماتیکی قرار گرفتهاند تا گونه غالب این درختان شناسایی شود. میوه این گیاهان که دارای تفاوت ظاهری در بین گونههای این جنس است مانند برگ شاخص مناسبی در بررسی مورفومتری است. شاخصهای مورفومتری منتخب در این بررسی مشتمل بر طول و عرض فندقه بالدار، محیط ومساحت فندقه و نسبت طول به عرض فندقه بود. این صفات با کمک نرم افزار Digimizer مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج در سه تکرار از پنج جمعیت با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که گونه U. minor در استان تهران گونه غالب است.