سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آذر محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه زابل
محمود سلوکی – اعضاء هیات علمی دانشگاه زابل
محمدرضا قنادها – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
براتعلی سیاسر – اعضاء هیات علمی دانشگاه زابل

چکیده:

پس از غلات، دومین منبع مهم غذایی بشر حبوبات است. حبوبات ازجمله گیاهانی هستند که سرشار از پروتئین بوده و با داشتن ۱۸ تا ۳۲ درصد پروتئین نقش مهمی در تأمین مواد پروتئینی بشر دارند. به منظور بررسی تاثیر برخی صفات کمی روی عملکرد و اجزای آن ۴ رقم لوبیا شامل ۶۰ ژنوتیپ هر کدام ۱۵ ژنوتیپ سیاه، سفید، چیتی و قرمز، در قالب طرح بلوک متعادل گروهی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی کرج طی سال ۱۳۸۳ کشت گردید. در طی رشد فنولوژی گیاه کلیه صفات مرتبط با عملکرد مانند فرم بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، طول غلاف و دم آن،طول و عرض و قطر دانه، وزن صددانه،رنگ گل و بذرو… یادداشت برداری شد و با نرم افزارSAS,SPSS و NTSYS مورد تجزیه تحلیل چند متغیره قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر صفتهای ارتفاع ، تعداد ساقه های فرعی ، تعداد گره ، تاریخ ۵۰ % گلدهی ، تعداد دانه در غلاف ، طول و عرض و قطر دانه را به شدت معنی دار نشان داد. همچنین در رگرسیون گام به گام ۵ صفت به عنوان توجیه کننده ۹۸ درصد واریانس فنوتیپی در کل توده شناسایی شدند. در میان ژنوتیپهای سفید ، قرمز ، چیتی و سیاه عمده ترین اجزای موثر بر عملکرد معرفی شدند. در تجزیه مولفه ها عامل اول به تنهایی ۷۵ درصد واریانس فنوتیپی را به خود اختصاص داد که شامل صفات مختلفی بود.