سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نرجس کازرانی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
فرشته سلاجقه – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان )

چکیده:

این آزمایش به منظور یافتن رقم یا ارقام مناسب در منطقه از نظر پتانسیل عملکرد وسایر خصوصیات زراعی در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکراروبه مدت دوسال (۱۳۷۸ و۱۳۷۹) در برازجان مرکزتحقیقات کشاورزی باده رقم به اسامی زیر اجرا شد.۱-Nantes tt,2-NanatesM,3-nantes2000,4-nantesforto, 5-nantes2, 6-shin kurda, 7- tino, 8-nantesE, 9-nanco,10-Koronus.روش کاشت کرتی مساحت هر کرت ۴/۵ متر مربع ،هر رقم در سه خط ۳ متری در فاصله بین ردیفی ۵۰وبین بوته ای ۱۰ سانتی متر در ۲۷ مهر و۵ آبان ماه کشت گردید.نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب دوساله نشان دادکه ارقام از لحاظ عملکرد محصول تفاوت معنی داری نداشتند. بااستفاده از آزمون دانکن مقایسه میانگین عملکرد تیمارها نشان دادکه بیشتریین وکمترین میانگین عملکرد به ترتیب ارقام Shinkuroda با ۲۲/۱۶ وkoronos با۱۶/۰۱ تن درهکتارداشتند.