سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین علی فلاحی – اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
ایرج لکزاده – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اهواز
شیرعلی کوهکن – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زابل
مهدی جباری – عضو هیأت علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی دارب

چکیده:

مطالعه و سنجش میزان سازگاری ارقام در شرایط مختلف محیطی در برنامه های اصلاح نباتات از اهمیت و یژه ای برخور دار است . واکنش متفاوت ارقام در برابر تغییرات محیطی مسئله ای است که در انتخاب واریته های اصلاح شده باید مورد توجه قرار گیرد. چون عملکرد ارقام از محیطی به محیط دیگر تغییر می کند، یک رقم در محیط های مختلف قادر نیست حد اکثر پتانسیل را تولید نماید . در این صورت اجبارًا باید برای هر محیط بخصوص یک رقم تهیه کنیم. اما نظر به این که تهیه ارقام اصلاح شده و سازگار با پتانسیل عمل کرد بالا برای هر محیط از نظر اقتصادی متضمن هزینه سنگین و صرف وقت زیاد است بنابراین باید سعی در انتخاب واریته ای نمود که بتوان در بیش از یک نقطه و برای چند منطقه متفاوت آن را توصیه نمود، یعنی واریته ای که در کلیه مناطقاقلیمی مشابه و یا حداقل در اغلب مناطق عمل کرد خوبی داشته و بهترین سازگاری را با محیط های مختلف دارا باشد به همین منظور تعداد ٣٦ ژنوتیپ جو به همراه دو شاهد (شاهد منطقه و EBYTW80-13 ) در دو آزمایش ٢٠ تایی ABYTW-NO1 و ABYTW-NO2 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ٣ تکرار و هر تیمار در ٦ خط ۶/۶۶ متری به عرض ۱/۲ متر در ایستگاه های تحقیقات کشاورزی گنبد ، اهواز، زابل و داراب اجرا گردید. در طول فصل زراعی یادداشت برداری های لازم از میزان گسترش آلودگی های سفیدک سطحی، هلمونتوسپوریوم، ارتفاع بوته، درصد خوابیدگی، تاریخ سنبله دهی، تاریخ رسیدن، وزن هزار دانه و عمل کرد دانه صورت گرفت . مقایسه لاین ها پس از تعیین عمل کرد هر کدام از لاین ها در مکان ها ی تحت بررسی و با استفاده از روش غیر پارامتری رتبه دهی (R)، درصد شاخص رتبه عمل کرد (%YIR) و انحراف معیار رتبه (SDR) داده ها، تعداد ١٨ لاین برتر از جنبه سازگاری و پایداری عمل کرد و تحمل به بیماری های منطقه برای شر کت در آزمایش تعیین سازگاری و پایداری عملکرد لاین های امیدبخش جو منطقه گرم برگزیده شدند.