سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پدرام صادقیان – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی شریف
حسن مقدم – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله قسمتی از نتایج حاصل از یک مطالعه در خصوص روشهای تحلیل و تقویت اتصالات خورجینی ارائه می گردد. در این مقاله مطالعه اتصال خورجینی بروش اجزای محدود مدلسازی شده و با انجام تحلیل غیرخطی، رفتار اتصال ساده و تقویت شده بررسی شده است. در تحلیلهای انجام شده ضمن تحلیل توزیع تنش و تغییر مکان و شناسایی نقاط تمرکز تنش مستعد برای تردشکنی، منحنی لنگر-چرخش اتصال محاسبه و ترسیم گردیده و مدلی برای رفتار غیر خطی اتصال پیشنهاد شده است. که در بین این پارامترهایی همچون سختی اولیه، لنگر نهایی، لنگرترک خوردگی و ضرایب تمرکز تنش اتصال ارزیابی شده اند بررسی های انجام شده نشان می دهد که اتصال خورجینی بر خلاف تصور معمول دارای صلیب بالایی بوده و در سازه تقریبا همانند یک اتصال صلب عمل می نماید و قادر است که لنگرهای بزرگی را در هنگام زلزله جذب نماید ولی به علت هندسه نامناسب و شکل خاص جوشها این لنگرها باعث ایجاد تمرکز تنشهای بالایی در محل جوش نبشی ها به ستون می شود که نتیجه آن ترک خوردگی جوشها است لذا اتصال خورجینی بدلیل کمبود مقاوما لازم در مقابل شکل پذیری کم خود دچار شکست ترد و از دست رفتن تکیه گاه قائم سقفها می شود.