سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

امیرحسین افکاری سیاح – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق
علی اکبر شکوهیان – مربی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
اردوان قربانی – مربی و دانشجوی دکترا : گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده کشاورزی دانشگاه مح

چکیده:

در این تحقیق تأثیر رقم، انرژی ضربه ای و مدت زمان ذخیره سازی بر ضایعات مکانیکی سیب و حساسیت آن به ضربه مورد بررسی قرار گرفت . در این مطالعه رقم گلدن دلیشز نسبت به رقم رد دلیشز از مقاومت بیش تری به ضربه برخوردار است . هم چنین بیش ترین درصد ضایعات معادل %۸/۴ از کل حجم سیب در سطح انرژی ۱۲۱۰ میلی ژول و در کم ترین زمان انبارداری ۱۲) روز پس از برداشت ) مربوط به رقم رد دلیشز بود . در حالی که کم ترین درصد ضایعات معادل %۱ ، به رقم گلدن دلیشز در سطح انرژی ۴۱۰ میلی ژول و بیش ترین زمان انبارداری ۶۷) روز پس از برداشت ) تعلق داشت . بر اساس عوامل مؤثر بر قابلیت کوفتگی، با افزایش مدت انبارداری این قابلیت در هر دو رقم کاهش می یابد و به عبارت دیگر مقاومت سیب ها با گذشت زمان نسبت به ضربه افزایش می یابد . بر اساس نتایج به دست آمده با افزایش میزان انرژی وارده در هر دو رقم مورد بررسی، درصد کوفتگی افزایش می یابد اما قابلیت کوفتگی تغییر معنی داری نمی کند و تنها به طور محسوسی در زمان ۱۲ روز پس از برداشت افزایش می یابد . هم چنین تأثیر متقابل زمان × رقم به طور معنی داری بر مقاومت به کوفتگی و درصد کوفتگی مؤثر است، در حالی که تأثیر متقابل سه گانه ( زمان × رقم × انرژی ) بر هیچ کدام از متغیرهای وابسته اثر معنی داری نداشت .