سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

امیرحسین افکاری سیاح – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق
اردوان قربانی – مربی و دانشجوی دکترای گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده کشاورزی دانشگاه م
علی اکبر شکوهیان – مربی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در این مطالعه آزمایشات مزرعه ای ، آزمـون هـای فـشار ، خـراش ، میـزان انـواع ضـایعات مکـانیکی و برخـی خـواص مقاومتی غده سیب زمینی بر روی سه رقم متداول این گیاه شامل : کایزرKayzer ؛ آرینداArinda ، و آگریاAgria در منطقه اردبیل انجام گرفته است . میزان کل ضایعات مکانیکی مشاهده شده در مزرعـه معـادل %۶۲/۲۲ بـود ه و از بـین چهـار نـوع آسیب مکانیکی ایجاد شده در غده ها بیشترین فراوانی بـه ترتیـب مربـ وط بـه ضـایعه پوسـت رفتگـی %)۳۳/۸۹) ، برخـورد تیغـه %(۱۲/۲۲) ، جدا شد ن بخشی از غده %)۸/۸۹) و ایجاد حفره %)۷/۲۲) تعلق داشته است . در مرحله بعد آزمون فشاری بـه صـورت ورود یک پروب ۱ میله ای به داخل غده و استخراج منحنی نیرو – تغییر شکل ۲ انجام گرفته و همچنین آزمـون خـراش بـه منظـور شبیه سازی ایجاد ضایعه پوست رفتگی انجام گرفته است . بر اساس نتایج تجزیه واریانس از لحاظ نـوع ضـایعه ، در بـین سـه رقـم اختلاف کاملا معنی دار مشاهدهشده است . همچنین در بین پارامترهای مکانیکی مستخرج از آزمون فشاری، پارامترهای کـرنش بیشینه و شیب اولیه منحنی در بین ارقام سه گانه با یکدیگر اختلاف معنی دار نشان داده است . بر اساس نتایج ایـن آزمـونیـشینه انرژی کرنشی منجر بهگسیختگی ( معادل (۲۵/۳ mJ مربوط به رقم کایزر بـود ه . همچنـین بیـشترین میـزان پوسـت رفتگـی طـی آزمون خراش و نیز بیشینه ضایعه پوست رفتگی در رقم کایزر و کمترین مقدار موارد ذکـر شـده در رقـم آگریـا مـشاهده شـد ه است . نتایج همچنین نشان داد که سطح فلزی به مراتب بیش از سطح خاک سبب کنـده شـدن پوسـت سـیب زمینـی مـی گـردد . همچنین مشخص شد که آزمون خراش بهتر از آزمون فشاری می تواند پدیده پوست رفتگی در غده های سـیب زمینـی را پـیش بینی نماید .