سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
رامین قنبری – دانشگاه صنعتی ارومیه
سجاد رضازاده – دانشگاه صنعتی ارومیه
عبدالرحمن داودند – دانشگاه صنعتی ارومیه
محسن کامرانی – دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:
هدف از این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی شاخص های مرتبط با انتخاب فرایند هضم بیوهوازی و احتراق، جمع آوری اطلاعات مرتبط با تصفیه خانه ها، پتانسیل سنجی استحصال انرژی از بیوگاز و لجن سوزی در تصفیه خانه ها؛ در قلمرو مکانی شرکت فاضلاب تهران می باشد. با توجه بهاهداف مورد نظر، مقاله حاضر در صدد یافتن پاسخ به این پرسش است که با چه رویکردی می توان پتانسیل سنجی استحصال انرژی از زیست توده فاضلاب شهری را در حوزه یاد شده امکان پذیر نمود؟ نوع تحقیق کاربردی و روش آن تجربی می باشد. روش های جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی بوده است. ابزار اندازه گیری پژوهش از نوع مقیاس نسبی بوده و برای مثبت ارزیابی نمودن اعتبار پژوهش از ابزار مشاهده و مصاحبه با کارشناسان خبره، استفاده گردید. از تصفیه خانه های دارای لجن فعال با اندازه گیری حد پایین و بالای حجم بیوگاز در روز نتیجه حاصل گردید که استحصال انرژی از بیوگاز نسبت به سایر روش ها از پتانسیل بیشتری برخوردار هستند. باگسترش و توسعه تصفیه خانه های کشور و افزایش جمعیت، پتانسیل بازیابی انرژی تجدید پذیر از منبع فاضلاب شهری افزایش چشم گیری خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می گردد صنعت آب و برق کشور نسبت به انرژی های تجدید پذیر یک رویکرد جدی داشته باشد.