سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین عباسی اسفنجانی – دستیار علمی، مدیریت، دانشگاه پیام نور مرکز بناب
مصطفی قاضی زاده – استادیار، مدیریت دانشگاه شاهد

چکیده:

موضع نوآوری، تاثیر و نقش آن در توسعه فعالیت های اقتصادی کشورها در ادبیات و تئوری های اقتصاد توسعه مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به لزوم افزایش فعالیت های نوآورانه و اهمیت و ارتباط آن با ایجاد فعالیت های اقتصادی و توسعه اقتصادی، چنین به نظر می رسد اگر چنانچه فعالیت های نوآورانه به صورت سیستماتیک و در چهارچوب یک نظام ملی مدیریت نشود نتیجه و هدف اصلی نوآوری( یعنی ایجاد فعالیت های اقتصادی به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی کشور) حاصل نخواهد شد. مقاله حاضر برای ارائه راه حل و پاسخ گویی به مسئله فوق، نظام ملی نوآوری را برای سازمان دهی و مذیریت نوآوری پیشنهاد می کند.