سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رحمت الله حمامیان – سازمان : شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر ایران

چکیده:

ایجاد خاموشیهای برق خصوصاً بدلیل تعمیرات با توجه به اثرات نامطلوب آن ازیک طرف بر روی شبکه های توزیع برق، تاسیسات صنایع ولوازمات خانواده ها و از طرف دیگر فروش انرژی کمتر ، نارضایتی مشترکین و … بعنوان یکی از مهمترین مسائل ومشکلات ودغدغه های بخش توزیع نیروی برق در استان خوزستان مطرح بود، لذا کاهش این خاموشی ها در قالب راه اندازی تعمیرات شبکه های برق به شیوه خط گرم در شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان مطرح شد . برای دستیابی به اهداف تحقیق وپژوهش ابتدا سئوالات تحقیق تعیین شده و سپس فرضیه ها مشخص گردیدند و در این فرضیه ها عدم وجود وسایل وتجهیزات ، عدم آموزشهای لازم ومستمر و قیمت بالای وسایل و تجهیزات به عنوان موانع عدم وجود گروههای تعمیرات به شیوه خط گرم مورد تجزیه
وتحلیل قرار گرفتند وپس از آن به کمک پرسشنامه و با استفاده از تحلیل های آماری توصیفی پارامترهای جامعه آماری استخراج گردیده و توسط تحلیل آمار استنباطی و با کمک منحنی t استیودنت وحتی تست فرضیه ها آزمون گردیدند و در نهایت نتایج و پیشنهادات و توصیه ها برمبنای آزمون فرضیه ها ارائه گردید