سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد خضرایی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت – دانشگاه تربیت م
محمدحسین صبحیه – استادیار دانشگاه تربیت مدرس و معاون پژوهشى و مشاوره موسسه تحقیقات و آ

چکیده:

سازمان بین المللی استاندارد اقدام به ارائه راهنمای کیفیت در مدیریت پروژه با عنوان ایزو ۱۰۰۰۶ نموده است . پژوهش حاضر به بررسی ضرورت و نتایج محتم ل استفاده از این راهنما بویژه در شرکتهای دارای استاندارد ایزو ۲۰۰۰ ؛ ۹۰۰۱ می پردازد .
در این راستا ابتدا به بررسی تطبیقی دامنه عملکرد استاندارد ایزو ۹۰۰۱ و راهنمای ۱۰۰۰۶ در زمینه کیفیت پروژه پرداخته و سپس در مطالعه میدانی به بررسی کیفیت اجرای پروژه ها در یک شرکت مهندسی مشاور دارای ایزو ۲۰۰۰ ؛ ۹۰۰۱ از دو طریق زیر پرداخته شده است . نخست شاخص های عملکرد در پروژه های جاری شرکت مورد مطالعه قرار گرفته و سپس از طریق
پرسشنامه میزان انطباق فرایندهای مدیریت پروژه در شرکت با راهنمای ایزو ۱۰۰۰۶ مطالعه شده است . نتایج این مط العات نشان داد که راهنمای ایزو ۱۰۰۰۶ نقش مکمل استاندارد ایزو ۹۰۰۱ را داشته و در حالیکه اولی بر کیفیت فرایندهای مدیریت پروژه تأکید دارد، دومی بر کیفیت فرایندهای مرتبط با پروژه و محصول آن تأکید می ورزد .