سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید مسعودیه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین افضلی مهر – ا ستادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از موضوعات اساسی مورد نیاز در محاسبات و طراحیهای هیدرولیکی ضریب مقاومت جریان میباشد. روش های موجود به منظور تخمین ضریب زبری, برای شرایط جریان یکنواخت و رودخانههای ریزدانه توسعه یافتهاند. کاربرد این روشها در شرایط جریان غیر یکنواخت و مقاطع نامنظم باعث ایجاد خطای زیاد در تعیین مقاومت جریان میگردد. این مقاله به برآورد و مقایس? سرعت برشی توسط دو روش مشخصات لای? مرزی و معادل? ساده شد? سن- ونانت, به منظور تعیین ضریب زبری در چهار مقطع نامنظم هندسی از یک رودخان? درشت دانه میپردازد. نتایج نشان میدهد که روش مشخصات لای? مرزی برآورد بهتری از سرعت برشی نسبت به معادل? سن– ونانت میدهد. سرانجام، با استفاده از سرعت های برشی به دست آمده از روش مشخصات لای? مرزی, ضرایب زبری محاسبه و ارائه شدهاند