سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدحسین رضویان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان، گروه آبیاری و زهکشی
منوچهر حیدرپور – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی

چکیده:

از سیستم های متداول سرریز و دریچه برای اندازه گیری دبی جریان در کانالهای باز استفاده می شود ولی در مواردی که آب انتقالی حاوی مواد رسوبی یا شناور باشد موجب بروز مشکلاتی در نحوه عملکرد آنها شده و خطای اندازه گیری بالا میرود که برای حل این مشکل می تواند سرریز و دریچه با هم ترکیب شده و تشکیل سیستم هیدرولیکی متمرکزی به نام سرریز – دریچه دهد که امکان انتقال مواد رسوبی از زیردریچه و مواد شناور از روی سرریز را فراهم می آورد در این مقاله نتایج آزمایشگاهی بدست آمده از شدت جریان عبوری برای جریان همزمان از روی سرریز ذوزنقه ای و زیردریچه مستطیلی بدون فشردگی در حالت لبه تیز با نتایج ناشی از تئوری جریان در سیستم سرریز – دریچه که تابع برخی از پارامترهای هندسی و هیدرولیکی جریان می باشد، مورد تجزیهو تحلیل قرا رگرفته و با تحلیل آماری روی داده ها و به کمک آنالیز ابعادی و رگرسیون گیری معادله ای برای ضریب شدت جریان پیشنهاد می گردد.