سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد سلاجقه – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا حبیبی پور – کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه سازههای بتن مسلح در صنعت ساختمان کشور از جایگاه ویژهای برخوردارند. جهت ترمیم برخی از ساختمانهای بتنی موجود از بادبندهای فولادی با اتصال مستقیم بادبند به قاب بتنی استفاده میشود. استفاده از بادبند فلزی، برای مقاومسازی قابهای خمشی بتنآرمه، به دلیل مزایای اقتصادی و اجرائی، این روش مورد توجه قرار گرفته است. ضریب رفتارRیکی از پارامترهای مهم در طراحی لرزهای سازهها میباشد. فلسفه کاربرد این ضریب در آییننامههای طراحی لرزهای سازهها، احتساب اتلاف انرژی لرزهای سازهها از طریق تغییرشکلهای غیرالاستیک میباشد. فرم آییننامهای این
ضرایب وابسته به نوع سیستم است در حالیکه اصالتا ضریب رفتار تابعی از انواع پارامترهای سازهای و رکورد زلزله، علاوه بر نوع سیستم سازه میباشد. در این مقاله، مقدار ضریب رفتار برای سازههای قاب خمشی بتنآرمه متداول یکطبقه که تحت اثر بارهای ثقلی طرح شده، و با مهاربند فلزی نوع واگرا (EBF) مقاوم شدهاند، محاسبه گردیده است.این مقادیر از آنالیز استاتیکی غیرخطی فزاینده(PUSHOVER) قابها با استفاده از نرمافزار ANSYS محاسبه شده اند.