سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی قنبری – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت معلم
بابک احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

تحلیل شبه استاتیک سدهای خاکی روشی ساده و معمول در مطالعه پایداری لرزه ای سدهای خاکی می باشد. بر اساس این روش بررسی پایداری سد در مقابل زلزله به روش شبه استاتیکی و با معادل سازی نیروی زلزله با یک نیروی ثابت افقی انجام می شود و بدین ضریب اطمینان پایداریسد در مقابل زلزله محاسبه می گردد. نیروی معادل استاتیکی مذکور از حاصلضرب وزن گوه مورد بررسی در یک ضریب ثابت که به ضریب شتاب افقی تحلیل شبه استاتیک موسوم است، به دست می آید. انتخاب صحیح و واقع بینانه ضریب شبه استاتیک مذکور بدون توجه به شرایط ساختگاه و مشخصات دینامیکی سازه، ارقام ثابتی اراده کردند. در این مطالعه ضمن جمع آوری نظریات مذکور، کاستی های آنها مورد بحث و بررسی واقع شده است. همچنین بر اساس مطالعات انجام شده، رابطه ای برای ا نتخاب دقیقتر ضریب شتاب افقی آنالیز شبه استاتیک سدهای خاکی ارائه شده است. در رابطه مذکور اثرات لرزه خیزی ساختگاه و مشخصات دینامیکی سد نیز مورد توجه قرار گرفته است.