سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا عدل پرور – استادیار دانشکده راه آهن ،دانشگاه علم و صنعت ایران
مهرشاد کتابدار – دانشجوی دکتری مهندسی سازه،دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا وثوقی فر – استادیار دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فربد دانش – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله،دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به اهمیت حفظ سرو یس دهی شر یانهای حیاتی پس از وقوع زلزله جهت امداد رسان ی و انتقال مجروحین و مصدومین حادثه و ن یز حفظ نظم در سطح شهر ی، حفظ سطح عملکرد قابل یت استفاده بی وقفه برا ی پلها ی شهر ی در شریانهای حیاتی ضرور ی به نظر م ی رسد ؛ از ا ین رو در ا ین مطالعه سعی شده با یک نگرش آماریبر روی هشت پل بتن مسلح شهر ی، وضع یت کلی پلهای بتنی شهر تهران بررس ی و ضعفها و معا یب عمده آن مشخص گردد . در پایان، راهکارهای طراحی و بهسازی لرزه ای ارائه گردیده است.