سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا تابش پور –

چکیده:

بخش عمده تلفات ایجاد شده در زلزلهها، مربوط به تخریب سازههای بنایی )آجری، خشتی و سنگی( میباشد. این امر از یک سو و مشکلات مربوط به طراحی این سازهها به علت عدم قطعیت در مقادیر تنشهای مجاز و ساخت این سازهها در مناطق روستایی و دور دست از سوی دیگر ضرورت وجود قواعد ساده در طراحی این ساختمانها را روشن مینماید. این نوع ساختمان که اصطلاحاً سازه غیر مهندسی نام دارد، مورد استفاده فراوانی در شهرهای کوچک و روستاهای ایران دارد. سازه های بنایی در برابر زلزله دارای ضعفهای عمدهای میباشند. در این مقاله مودهای شکست سازه های قدیمی مورد بررسی قرار گرفته و ضوابط سادهIAEEدر طراحی و اجرای انواع سازه بنایی ارائه میگردد.