سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صفی الله عبدی – کارشناس حمل ونقل وترافیک ،حوزه معاونت حمل ونقل وترافیک ،تهران

چکیده:

تهیه و تدوین ضوابط برای نصب تابلوهای تبلیغاتی در بزرگراهها با هدف حفظ و افزایش ایمنی حرکت وسایل نقلیه در حال تردد انجام می شود بنابراین عامل سرعت یکی از پارامترهای اصلی مورد توجه در این مطالعه میباشد به طوری که فواصل نصب تابلوها از یکدیگر، از رمپ و لوپ ها و از تابلوهای هدایت مسیر بر اساس پارامتر سرعت تعیین میگردد.از سوی دیگر در استاندارد طراحی آزادراهها و بزرگراه ها که توسط موسسه AASHTOکه یکی از معتبرترین موسسه تهیه کننده استانداردهای فوق میباشد توصیه شده است از نصب تابلوهای متعدد راهنمایی و رانندگی در نقاط حساس آزادراه ها و بزرگراه ها که سرعت وسایل نقلیه زیاد است باید پرهیز نمود زیرا نباید حواس راننده خصوصًا در نقاط تصمیمگیر (تقاطعها و محدوده رمپ و لوپ ها) دچار خواندن یا دیدن تابلوهای متعدد گردد و در آن واحد راننده را دچار تصمیمهای متعدد نمود و ایمنی او را به مخاطره انداخت.از طرف دیگر مطالعات و گزارشات راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ حاکی از این نکته است که نصب تابلوهای متعدد در محدوده رمپ و لوپ ها و نقاط مهم مانند خروجی در رمپ و لوپها که نیازمند تمرکز حواس راننده جهت تصمیم گیری است و اخیرًا گسترش تلویزیون های تبلیغاتی
بدون توجه به نظرات کارشناس ترافیک مخاطرات فراوانی برای استفاده کنندگان ایجاد گردد، فراوانی بیلبورد های تبلیغاتی در این نقاط موجب تصادفات متعدد میگردد.
از سوی دیگر در اکثر کشورهای اروپایی منجمله آلمان نصب تابلوهای تبلیغاتی در مجاورت آزادراه ها و بزرگراه ها ممنوع است و حتی در آمریکا که اصو ً لا یک کشور تبلیغاتی است نصب بیلبوردها در بزرگراهها و مجاورت آزادراه ها در فواصل دور و دور از زاویه دید راننده و بیشتر برای استفاده سرنشینان وسائط نقلیه (نه راننده ) صورت می گیرد در این کشور ایمنی و حفظ جان شهروندان توجه ای ویژه ای دارند در این مقا له ابتدا چکیده ضوابط نصب تابلوهای تبلیغاتی در بزرگراهها به صورت یک جدول مقایسه ای ارائه گردیده و سپس مستندات این جداول با توجه به آئین
نامههای طراحی راه و آئین های تجهیزات کنترل ترافیک ارائه شده است و سپس مروری بر ضوابط نصب این گونه تابلوهای در سایر کشورها مورد توجه قرار گرفته است ودرانتهادر قسمت نتیجه گیری اقدامات انجام شده در حوزه تبلیغات محیطی شهر تهران نقد گردیده است.