سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین اثنی عشری – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
مهرداد معمارزاده – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
نسیم دانا – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

چکیده:

بلایا و حوادث غیرمترقبه ا غلب وقایعی غیر قابل کنترل هستند . زلزله ، طوفان ، گردباد ، سیل ، حملات تروریستی ، انفجـار هـا و … می توانند سهم قابل توجهی در اختلال وضعیت سازمانها داشته باشند . سالانه انواع بلایا باعث مرگ ۱۵۰ هزار نفر در جهان می گردد . بیمارستانها در زمان بروز حوادث و بحرانها مکان هایی بسیار مهم و حساس هستند . حفظ جان انسانها تا سر حد امکـان بـا ارائه بهترین خدمات بهداشتی و درمانی از وظایف اساسی و استراتژیک بیمارستانها در حوادث می باشد . بیمارستانهای صحرایی یکی از مراکز درمانی موجود در صحنه حادثه می باشد که اگر به موقع و کامل تجهیز نگرد د کارایی و عملکرد مطلوبی نخواهـد داشت . و بالعکس در صورتیکه با برنامه ریزی و هماهنگی این بیمارستانها احداث گردد می تواند نقش بسیار مهـم و کلیـدی در
درمان های اولیه و جلوگیری از فجایع انسانی ایفا کند . به طور خلاصه می توان گفت که نقش اصلی بیمارستان هـای صـحرایی پر کردن موقت شکاف بین خدمات پزشکی اورژانس است که یا به علت تعداد زیاد مجروحین و یا عدم توانایی خدمات پزشـکی محلی در پاسخ به نیازهای موجود در زمان واقعه می باشد . در سرتاسر جهان این مسئله یعنـی طراحـی و تجهیزبیمارسـتانهای صحرایی موضوعی است که ذهن صاحب نظران در ایـن زمینـه را بـه خـود جلـب کـرده اسـت . ایـن نـوع بیمارسـتانها را جـز و بیمارستانهای منطقه ای کوچک دسته بندی می کنند و به طور معمول منحصر به ارائه خدمات جراحی زنان و مامایی ، داخلـی و اطفال می شوند . با توجه به مطالعات انجام شده می توان به این نتیجه رسید که به طور کلی اکثر طرح های این بیمارسـتانها شامل دو نوع سازه ثابت و متحرک می باشد . در این مقاله با توجه به امکانات و محدودیت های موجود در کشور و نوع سـاختار و بافت فرهنگی – اجتماعی و همچنین از نظر راههای دسترسی به مناطق حادثه دیده و … طرح های مختلفی جهـت احـداث و تجهیز بیمارستانهای صحرایی ارائه شده است . که می توان از جمله استفاده از اتوبوسهای تجهیز شده و یا استفاده از چادرهـای بادی مخصوص با طرح ها و اشکال مختلف با توجه به سـاختار ونـوع حادثـه اشـاره کـرد . جهـت همـاهنگی ، تجهیـز و احـداث بیمارستانهای صحرایی باید به چند نکته توجه نمود : – ایج اد سازماندهی جهـت اداره قـسمتهای مختلـف بیمارسـتان – تـامین منبع انرژی برق جهت فعالیت بیمارستان و بخش ها – تامین منبع آب مورد نیاز بخش ها – برقراری سیستم ارتباطی در داخل و خارج بیمارستان – تامین اقلام دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان – مدت فعالیت هر بیمارس تان صحرایی بـا توجـه بـه برنامه تعیین شده از سوی ستاد فرماندهی بیمارستان تعیین می شود،که از ۱۵ روز و در برخی از موارد تا شش ماه متغیر است . در تهیة طرح های احداث و راه اندازی بیمارستان صحرایی ، باید کارایی طرح را با انجام تمرینات مستمر مورد بررسی قرار داد و با تهیة شرح وظایف هر گروه و یا افراد، دستورالعمل های ساده و همچنین قابل فهم برای پرسـنل امـدادی و درمـانی از میـزان آشفتگی و سردرگمی آنها بکاهید . و آمادگی لازم در میان پرسنل مربوطه را جهت مقابله با حوادث اصلی ایجاد نمود .