سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

غلامرضا لشکری پور – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

رودخانه شیله به صورت سرریز دریاچه هامون عمل کرده و ارتباط هیدرولیکی این دریاچه و گود زره به عنوان آخرین بستر دریاچه هامون در افغانستان را فراهم می کند. شواهد نشان دهنده پیشروی این رودخانه به داخل دریاچه هامون می باشد به طوریکه در ۱۰ سال گذشته بیش از ۵ کیلومتر پیشروی این رودخانه به داخل دریاچه گزارش شده است. این عمل باعث کاهش سطح دریاچه هامون به دلیل تخلیهآب در ترازهای پایین تر گردیده است. کاهش سطح و حجم آب دریاچه درسالهای اخیر نگرانیهایی را به وجودآورده بطوریکه از چند سال قبل مطالعاتی برای تثبیت شیله ونجات هامون توسط سازمان عمران سیستان و سازمان آب منطقه ای سیستان و بلوچستان انجام شده است. سازمان عمران سیستان سازه ای بتنی و دریچه دار و سازمان آب منطقه ای سدی سنگریزه را برای تثبیت این رودخانه پیشنهاد نموده اند. با توجه به شرایط زمین شناسی و زیست محیطی منطقه هر کدام از این سازه ها دارای مقدورات و محدودیت هایی می باشد.