سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزاده مادح خاکسار – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و کارشناس سازمان آب و برق خوزستان
سهراب مینائی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و کارشناس سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

بیش از ۳۴۶۰ هکتار از اراضی شبکه آبیاری و زهکشی دز به کشت مرکبات اختصاص دارد . در این تحقیق تحلیل ساده ای فنی و اقتصادی، در خصوص اثرات استفاده از سیست مهای آبیاری تحت فشار برای باغات مرکبات دزفول با استفاده از داده های تحقیق انجام شده در منطقه صورت پذیرفت . نتایج نشان داد که با تغییر سیستم آبیاری، مقادیر راندمان آبیاری، بهر ه وری آب و سودکشاورزان برای سیستمهای آبیاری بارانی افزایش یافته است، اما در سیستم آبیاری قطر ه ای هر چند که مقا دیر راندمان و بهره وری مصرف آب بیشترین افزایش را دارد، اما سود حاصله برای کشاورزان کاهش می یابد. نتایج محاسبه کل آب صرفه جوئی شده برای سطح تحت کشت منطقه ( ۳۴۶۰ هکتار ) نشان داد که میتوان در سناریوهای مختلف بین ۱۹۸۲ تا ۵۹۷۰ هکتار اراضی تحت کشت مرکبات و یا الگوهای کشت دیگر را با استفاده از مقدار آب صرفه جوئی شده برای کشاورزی فاریاب توسعه داد. از سوی دیگر این تغییر سیستم کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از افزایش سطح آب زیرزمینی و نیز آلودگی آبهای زیرزمینی و سطحی را به دنبال دارد . در انتها پیشنهادات و راهکارهای ممکن برای توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار در باغات مرکبات ارائه میشود.