سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد علی فخاری – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک
ابوالفضل براتی – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک

چکیده:

پنج درصد چغندرمصرفی درکارخانجات قندبه ملاس تبدیل میشود ملاس سرشار ازموادمعدنی و الی بسیار غنی می باشد وهمچنین حاوی درصدبالایی ۵۰درصد قند میباشد درایران درصدی ازاین قنددوباره توسط روش استفن استحصال میشود ولی پساب تولیدی درسیستم استفن کارخانههای قنددارای BOD,PH بالا بوده و علاوه براهک شامل موادقندی وهمچنین موادغیرقندی موجود درملاس است ضمن آنکه حاوی ترکیبات گوناگون غیرالی و انواع موادالی و ازت دارمیباشد هنگامی که پساب قندگیری ازملاس بدون هیچگونه عمل تصفیه ای به محیط زیست تخلیه شود بطور بیولوژیکی فاسد میشود و ماهیت قلیایی آن به زودی ازبین رفته ودرنتیجه ترکیبات گوناگون ضمن ایجادبوهای نامطبوع تشکیل میگردند درنتیجه جهت جلوگیری ازالودگی ناشی ازتخلیه آن به محیط زیست درصورت عدم تغلیظ ویناس باید آن را به صورت بیولوژیکی موردتصفیه قرارداده و به لحاظ بارالودگی قابل توجه آن خود سرمایه گذاری زیادی دراین خصوص می طلبد درحالیکه با اجرای طرح ویناس ضمن حذف این پساب ازفاضلاب تولیدی کارخانه های قند میتوان بابازیافت موادمعدنی و الی آن درغنی سازی تفاله گام موثری برداشت دراین مقاله طرح ویناس ازجنبه فنی و اقتصادی مورد بررسی قرارگرفته است