سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدهادی امینی هرندی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ( انرژی و محیط زیست )- دانشکده فنی دانشگاه تهر
علی وطنی – هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
علیرضا ترحمی – کارشناس ارشد بررسی سیستم های اقتصادی – دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

با توجه به منابع گسترده گاز طبیعـی در ایـران و شـرایط ویـژه منطقه ای کشور، همچن ین بواسطه شرا یط و امت یازات منحصر بـه فرد این حامل انرژ ی، لزوم مطالعه دقیق و جامع تـابع تقاضـای
گاز و ظرف یت بالقوه عرضـه گـاز طب یعـ ی بـه منظـور شناسـا یی فرصت های پیش رو ی این صنعت در ا یران از اهمیـت خاصـی برخوردار می باشد . در این تحق یق، ابتدا بـا اسـتفاده روش هـا ی اقتصاد سنجی، تابع تقاضا ی گاز طبیعی کشور بـرآورد گردیـ د و صحت آن بوسیله آزمون های آماری و پایایی تایید شد . سپس با استفاده از س یستم های پو یـ ا، س یسـتم ی بـرا ی پـ یش بینـ ی رونـد تقاضای گاز طب یعی ط ی سال هـا ی ۱۳۸۴-۱۴۰۲ طراحـ ی شـد . پیش بینی های ارائه شده بوسیله س یستم مـذکور، نشـان از رونـد سریع و تنـد افـزا یش تقاضـا ی گـاز طب یعـ ی در کشـور دارد و مقایسه آن با چشم انداز عرضه گاز طب یعی کشور در طی همـ ین دوره زمانی، مازاد عرضه قابل توجه ی از گاز طب یعی را متصـور نخواهد بود، به طور ی که نقطه سر به سر عرضه و تقاضا ی گاز طبیعی در سال ۱۳۹۸ اتفاق خواهد افتاد، و از ا ین سال به بعـد، به نظر می رسد ایران مازاد گاز برای عرضـه بـه بازارهـای بـین المللی نداشته باشد