سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی پاکزاد ماسوله – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایر
عباس یگانه بختیاری – استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

خطوط لوله دریایی به علت انتقال حجم زیادی از منابع نفت و گاز از ناحیه فراساحل به خشکی در صنایع دریایی از اهمیت ویژه ای برخوردا ر هستند. قرارگیری خطوط لوله دریایی بر روی بستر دریا در حالت غیر مدفون موجب شکل گیری دهانه آزاد می شود . در اثر ایجاد دهانه آزاد، اندرکنشجریانات گردابه ای و نیروهای دینامیکی وارده از طرف سیال با این خطوط ، احتمال پدیده تشدید و به دنبال آن خستگی و شکست لوله را افزایش می دهد.دراینراستاهدفازاینپژوهشپیش بینی طول دهانه آزاد مجاز خطوط لوله ای که در ناحیه انتقالی دریا و در معرض امواج(جریان های رفت و برگشتی) قرار دارند می باشد. اثر جریان های نوسانی بر میدان جریان پیرامون مورد بررسی قرار می گیرد و با تغییر بعضی از پارامتر های موثر در میدان جریان اطراف لوله مانند عدد کولگان کارپنتر و فاصله لوله از بستر به بررسی و تفسیر نتایج حاصله از میدان جریان و ارتعاش لوله در جریان های رفت و برگشتی می پردازیم و در نهایت در شرایط مختلف هیدرولیکی و تکیه گاهی طول دهانه آزاد مجاز خطوط لوله را برای جلوگیری از پدیده تشدید تعیین و با نتایج آیین نامه های مختلف مورد مقایسه قرار می دهیم.