سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عیسی شوش پاشا – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه مازندران
مبین افضلی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه شهید باهنر کرمان
کاوه خطیبی – کارشناس ارشد خاک و پی

چکیده:

جهت تعیین باربری شمع ها، روشهای استاتیکی و دینامیکی مختلفی وجود دارد، که دقت نتایج حاصل از هر کدام در شرایط مختلف خاک و بسته به نوع شمع و اطلاعات در دسترس متفاوت می باشد. در این تحقیق ظرفیت باربری شمع های فلزی لوله ای کوبشی در خاک های چسبنده و روند کوبش آنها، در یک پروژه کاربردی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است در این مطالعه از اطلاعات مربوط به کوبش ۲۰۸ شمع اجرا شده در منطقه ای به وسعت ۱۵۰۰ مترمربع استفاده گردید. با بهره گرفتن از این اطلاعات، روابط دینامیکی ( حین کوبش) حاکم بر ظرفیت باربری شمع ها در خاکهای ریزدانه بررسی و با نتایج حاصل از روابطاستاتیکی مقایسه گردید. نهایتا بین آنها با در نظر گرفتن تاثیر عواملی مانند: عمق کوبش لایه های مختلف خاک و تشکیل توپی خاک در شمع لوله ای مورد ارزیابی قرار گرفته است. مطالعات انجام شده نشان می دهد روابط دینامیکی ENR، ENR اصلاح شده و ENR اصلاح شده جدید حاکم بر ظرفیت باربری شمع ها، تطابق بسیار خوبی با روشهای استاتیکی دارند.