سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
افشین تکدستان – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات فن آوری های زیست م
زهرا رمضانی – عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
هادی تقی محب – کارشناس ارشدمهندسی محیط زیست
آزاده اسلامی – کارشناسی ارشد

چکیده:
سابقه: با توجه به علاقه مندی های اخیر در استفاده از جاذب های ارزان قیمت در حذف فلزات سنگین، جذب فلز روی توسط پودر لجن خشک شده حاصل از بسترهای لجن خشک کن تصفیه خانه فاضلاب چنیبه مورد بررسی قرار گرفته است‌. روش بررسی: آزمایشات بصورت ناپیوسته در دمای آزمایشگاهی ۲۰ تا ۲۶ درجه سلسیوس و دور اختلاط ۲۰۰ دور بر دقیقه با تهیه محلولهای ۱۰۰ میلی لیتری پودر لجن انجام گردیده است‌. پساب مورد بررسی در این پژوهش به صورت سنتتیک با محلول استاندارد روی تهیه گردیده است. ظرفیت جذب روی در‌ pH اولیه ۲ تا ۶‌، زمان تماس ۵ تا ۳۰۰ دقیقه‌، غلظت اولیه یون فلز ۵۰‌، ۱۰۰ و ۱۵۰ بررسی شده است. پیش تصفیه بایوسالید شامل خشک سازی‌، خرد سازی و دانه بندی ذرات بین الک ۱۲۰ و ۲۳۰ بوده است‌.یافته ها: بر اساس نتایج بدست آمده از فرآیند بیوجذب روی‌، حداکثر ظرفیت جذب یون روی مربوط به غلظت ۱۰۰ و به میزانmg/g 359/12 و در مدت زمان ۳۰ دقیقه بدست آمد. زمان تعادل برای یون روی ۳۰۰ دقیقه مشاهده گردید. pH بهینه برای یون روی ۶ بدست آمد‌. دوز بهینه بیوجاذب برای یون روی ۴ با حداکثر mg/g25/14 حذف برآورد شده است‌. ایزوترم های جذب فروندلیچ و لانگمویر مدل مناسبی برای برازش فلز روی بوده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان گفت‌، پودر لجن دفعی فاضلاب شهری می‌تواند بعنوان جاذبی در دسترس و بسیار عالی برای حذف روی از پسابهای با غلظت متوسط مورد استفاده قرار گیرد به شرط آنکه از لجنی استفاده شود که میزان غلظت روی اولیه آن پایین باشد‌.