سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس طاهرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات
محسن شیوا – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

چکیده : در این مقاله ظرفیت سیستم ها ی دسترسی چندگانه در (VSG-CDMA) با تقسیم کد با ضریب گسترش متغیر محیط های چند سلولی مورد تجز یه و تحلیل قرار می گیرد . خدمات داده چند نرخی به عنوان یکی از سرویس های مهم در سیستم های سیار نسل سوم نظیر CDMA باند گسترده در نظر گرفته شده اند . سیستمهای VSG-CDMA یکی از روشهای پیاده سازی سیستم های چند نرخی می باشد . روش دیگربرای پیاده ساز ی این س یستم ها استفاده از سیستم های چند کدی است . ظرفیت این سیستم ها به صورت حداکثر تعداد کاربران صدا و داده نرخ بالا وپایین که سیستم می تواندبا توجه به احتمال خطا و کیفیت سرویس دهی معین پشتیبانی کند، در نظر گرفته می شود . در این مقاله کاربردهای صدا و داده نرخ بالا و پا یین و همچنین نرخهای داده با ضرایب فعالیت متفاوت و کیفیت های سرویس ده ی مختلف مدنظر قرار گرفته و بطور تحلیلی تعداد کاربران داده مجاز در محیط چند سلولی در یک سیستم باند گسترده با پهنای باند MHz ۵ محاسبه می گردد .