سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالحسین حداد – استادیار دانشگاه سمنان ، دانشکده عمران
مصطفی فخاری فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه سمنان

چکیده:

فوندانسیون بسیاری ازسازه ها به تنهایی تاب تحمل نیروهای ناشی اززلزله که درهنگام رخداد زلزله درآنها ایجاد می شود ندارند ازمواد رایج اینگونه ازفوندانسیونها پی درزیر ستونها ی گوشه ساختمانها و مخازن هوایی مرتفع که بیشترین نیروی بر کنش (uplift) درآنها اتفاق می افتد ،میباشند ازاینرو استفاده ازپی های متکی بر شمع یا گروه شمعها ازروشهای سودمند درحل این معضل می باشد دراینگونه ازپی ها مسئله خصوصیات خاک ازجمله ظرفیت غیر خطی خاک ، خصوصیات پلاستیسیته و میرایی خاک درعملکرد و مکانیزم شکست اینگونه ازپی ها مطرح میباشد .دراین پژوهش با بهره گیری ازمدل عددی المان محدود تاثیر رفتار غیر خطی و پلاستیسیته خاک بر ظرفیت باربری دینامیکی فوندانسیون دردو حالت بارگذاری هارمونیک و رکورد واقعی چندین زلزله مورد بررسی قرارگرفته و اثر این پارامتر درافزایش ظرفیت باربری دینامیکی فوندانسیون و شمع مشخص گردید میزان تاثیر این فاکتور به دامنه بارگذاری زلزله فرکانس غالب زلزل وارده به سازه و فرکانس خود فونداسیون – شمع وابسته می باشد جهت مدلسازی رفتار خاک معیار مور- کولمب برای خاک درنظر گرفته شده است .