سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ملیحه امینی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه محیط زیست
نادر بهرامی فر – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه محیط زیست
علی دانشی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه محیط زیست
فرشید قربانی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، گروه محیط زیست

چکیده:

سرب در انواع مختلفی از جریان های صنعتی وجود دارد و باعث آلودگی محیط زیست می گردد. میکروارگانیسم ها نقش مهمی در اصلاح فاضلاب های آلوده به فلزات سنگین دارند و جذب بیولوژیکی به عنوان یک روش متداول برای بازیافت فلزات سنگین از فاضلاب بسیار مورد توجه بوده است. در این مطالعه، جذب سطحی یون های سرب به وسیله قارچ Aspergillus niger با توجه به متغیرهای pH اولیه محلول، غلظت اولیه فلز و غلظت بیوماس بررسی شد. رنج پارامترهای pH، غلظت بیوماس و غلظت اولیه سرب برای بازیافت فلزات سنگین به ترتیب۳/۱-۷/۸، g/L 01/0-75/0وppm5/0-5/37 تعیین گردید. نتایج آزمایشات مشخص کرد که این پارامترها دارای شرایط بهینه در۵،g/L8/3 وppm19 بودند و حداکثر ظرفیت جذب سطحی بیوماس برای بازیافت یون های سرب ۶۳/۹۳ درصد به دست آمد.