سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد پوررضا – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش راه و ترابری دانشگاه صنعتی شریف
حبیب ا… نصیری – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

محوطه‌های عملیات راهسازی با بستن یک یا چند باند در بزرگراه‌ها باعث گسیختگی در جریان ترافیکی و ایجاد تراکم و تأخیر می‌شوند. محاسبه تاخیر در محوطه‌های عملیات راهسازی برای بررسی هزینه استفاده‌کنندگان از وسائل نقلیه در برنامه‌های مدیریت روسازی و محاسبه زمان سفر در مدل‌های تخصیص ترافیک ضروری می‌باشد.در این مطالعه با استفاده از برنامه شبیه‌سازی FRESIM و نتایج حاصل از آمارگیری، محوطه عملیات راهسازی مدل شد. میزان تاخیر در باندهای مجاور باند بسته بصورت تابعی از طول باند مسدود و محدودیت سرعت بیان شد و در بالادست باند مسدود تاخیر بصورت تابعی نمایی از حجم ورودی، درصد وسایل‌نقلیه سنگین و طول باند مسدود بدست آمد. براساس نتایج حاصل از شبیه‌سازی، ظرفیت برای درصد وسایل‌نقلیه سنگین۲۰،۱۰،۰ و۳۰ درصد به ترتیب برابر ۳۳۵۰،۳۷۰۰،۴۴۰۰ و ۳۱۰۰ وسیله‌نقلیه در ساعت به ازای دو باند بدست آمد و نشان داده شد که مدل‌های ضربی بهتر از مدل‌های تجمعی می‌توانند ظرفیت در محوطه عملیات راهسازی را تخمین بزنند، همچنین ضریب همسنگ سواری براساس حداکثر حجم ورودی ۴/۲ بدست آمد. در ادامه این مطالعه با بررسی سایر حالت‌های انسداد باند می‌توان روابطی کلی‌تر در این زمینه ارائه نمود.