سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتبی سخایی – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
مهدیه زعیمی – دستیار تخصصی کلینیکال پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
مسعود سرحدی – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
حسام الدین اکبرین – دستیار تخصصی اپیدمیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

بروسلوزیکی از زئونوزها ی مهم می باشد که باعث خسارت ها ی اقتصاد ی – بهداشتی ز یادی درصنعت دامپروری می شود . با توجه به شرایط مصرف فراورده های لبنی در ا یران تعداد افراد در معرض ابتلا به این بیماری زیاد می باشد . در این بررسی عیار پادتن ضد بروسلوز و برخی شاخص های اپیدمیولوژیکی درافراد مشکوک به بروسلوز مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی شهرستان نیشابور از بهار سال ۱۳۸۳ تا پا یان پا ییز ۱۳۸۶ مورد بازنگری و ارز یابی مجدد قرار گرفت و مشخص گردید که کل افراد مشکوک به بروسلوز مراجعه کننده در این مدت ۲۶۵۸ نفر بوده است و بر اساس آزمون رایت ۳۹ نفر %)۱/۴۷) عیار ۱ به ۴۰ ، ۴۰۹ نفر %)۱۵/۳۹) عیار ۱ به ۸۰ ، ۵۸۵ نفر %)۲۲/۰۱) عیار ۱ به ۱۶۰ ، ۶۰۱نفر%(۲۲/۶۱) عیار ۱ به ۳۲۰ ، ۴۸۴ نفر %)۱۸/۲۱) عیار ۱ به ۴۱۰ ، ۶۴۰ نفر %)۱۵/۴۲) عیار ۱ به ۱۲۸۰ و ۱۳۰ نفر %)۴/۸۹) عیار ۱ به ۲۵۶۰ و بالاتر داشتند . از میان این ۲۶۵۸ نفر ۱۳۲۶ نفر %)۴۹/۸۹) مرد و ۱۳۳۲ نفر %) ۵۰/۱۱) زن بوده اند . بیشترین افراد مراجعه کننده ۵۴۰ نفر %) ۲۰/۳۲) در رده سنی ۲۰-۲۹ سال و کمترین آنها ۷۳ نفر %) ۲/۷۵) در رده سنی ۷۰ سال به بالا بودند . از نظر شغلی افراد خانه داربا ۹۶۵ نفر %)۳۶/۳۰) بیشترین و کمترین آ نها ۳۵۷ نفر ۱۳/۴۳) %( کشاورز بودند ۱۱۰۴٫ نفر %) ۴۱/۵۴) با شیر و ماست، ۱۸۸ نفر %)۷/۰۷) با کره و خامه، ۵۵۳ نفر %) ۲۰/۸) با پنیر و ۴۹۴ نفر %) ۱۸/۵۸) با سایر محصولات لبنی تماس داشتند . ۳۱۹ نفر %) ۱۲/۰۱) با فرآورده های لبنی تماس نداشتنداطلاعات بیشتر به صورت مفصل و به تفکیک ماه،فصل و سال در اصل مقاله بحث خواهد شد .