سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
نسرین محمدی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران

چکیده:
در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است سعی بر این بوده که تأثیر تصمیم گیری را در مدیریت مورد مطالعه و بررسی قرار داده و بر این اساس مفهوم تصمیم گیری و شرح مختصری از راه کارها و مدل های آن را مورد مطالعه قرار داده شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی عامل تصمیم گیری در روند مدیریت سازمان ها بوده و باتوجه به این هدف نتایجی به دست آمده از جمله این نتایج بالا بردن کیفیت مدیریت با استفاده از تصمیم گیری های راهبردی و درست است. علاوه بر این تصمیم گیری از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت به شماره میآید و در هر وظیفه مدیریت به نحوی جلوه گر است، در تعیین خط مش های سازمان، در تدوین هدفها، طراحی سازمان، انتخاب، ارزیابی و در تمامی اعمال مدیریت، تصمیم گیری جزء اصلی و رکن اساسی است.