سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا حاجیانی – دانشجوی دکتری مکانیک خاک و پی دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
نادر هاتف – دانشیار بخش مهندسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

امروزه یکی از روشهای متداول و مرسوم بهسازی خاک استفاده از خاک های مسلح برای افزایش ظرفیت باربری پی های سطحی است. در این تحقیق ظرفیت باربری پی های حلقوی روی خاک رسی مسلح شده با ژئوگرید هم به شیوه آزمایشگاهی و هم به روش عددی و با استفاده از نرم افزار اجزای محدود Plaxis مطالعه شده است. تاثیر عمق اولین لایه مسلح کننده، فواصل قائم و تعداد لایه ها بر روی ظرفیت باربری و نیز عمق بهینه مسلح کننده در حالتی که تنها یک لایه مسلح کننده زیر پی قرار گرفته، فاصله بهینه مسلح کننده ها در حالت چند لایه مسلح کنننده و تاثیر سختی مسلح کننده ها بر افزایش نسبت ظرفیت باربری بررسی شده است. همین مراحل برای پی دایره ای نیز بطور مشابه انجام شده است.