سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمید نیازمند – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید جلیلی کبریائی – دانشجوی کارشناسی ارشدمکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
شهرام هاشمی مرغزار – دانشجوی دکترای مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله جریانروی کره همراه با دمش یا مکش نایکنواخت از سطح آن که غالبا به عنوان یک مدل ساده از تبخیر یا چگالش یک قطره در یک محیط همرفتی در نظر گرفته می شود بررسی شد ه است. معادلات ناویر استوکس برای جریان آرام ناماندگار، تراکم ناپذیر و لزج سیال روی یک یا دو کره همراه با مکش یا دمش یکنواخت و نایکنواخت از سطج آن به روش عددی حل شده است. برای گسسته سازی معادلات از روش حجم محدود استفاده شده و تمام متغرها به مرکزحجم کنترل نسبت داده میشوند. مرتبط کردن میدانهای سرعت و فشار با استفاده ازالگوریتم پراجکشن متد انجام شده که مبتنی بر حل یک معادلهپواسون است که از معادله پیوستگی به دست می اید حل سیستم معادلات جبری ایجاد شده توسط روش ماتریس سه قطری بوده که به صورت بلوک تمام معادلات را همزمان حل می کند . جریان با اعداد رینولدز متوسط در بازه ۱۰ تا ۲۰۰ بررسی شده و ضرایب پسای فشاری ، اصطکاکی و پسای کل به عنوان پارامترهای مهم جریان محاسبه شده اند.