سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اکبر رجبی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک
محمدرضا نظری – دانشجوی دکترا دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مکانیک
احمد سوهانکار – استادیار دانشگاه یزد، دانشکده مکانیک

چکیده:

جریان سه بعدی غیر دائم همراه با انتقال حرارت در یک لوله با الحاق دیسک هایی در توسط لوله که توسط میله نازکی بهم وصل شده اند در اعداد رینولدز مختلف (۴۵۰-۱۳۵۰) و عدد پرانتل ۰/۷۲ به صورت عددی بررسی شده است. این تحقیق اطلاعاتی راجع به کل جریان و محاسبه انتقال حرارت و افت فشار برای رینولذرهای مختلف را بدست میدهد. اثر تعداد دیسک و فاصله آنها از هم و همچنین ضخامت دیسک بررسی شده است. از روش حجم محدود برای انتقال معادلات به روابط جبری و از روش سیمپل سی برای تصحیح فشار استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش عدد رینولدز، هم عدد نوسلت و هم افت فشار افزایش می یابند. برای بررسیهمزمان اثر افزایش افت فشار و انتقال حرارت، پارامتری به نام ضریب افزایش کلی تعریف و بکارگرفته شده است. وقتی یک، دو، و یا چهار دیسک به فاصله ۲D از هم در لوله قرار می گیرند،عدد نوسلت حاصل نسبت به عدد نوسلت لوله بدون دیسک در رینولذر ۱۳۵۰، به ترتیب ۲/۸، ۱/۹۷، ۳/۵ برابر و افت فشار به ترتیب ۴/۷، ۳/۵، ۹/۴ می شود در حالی که ضریب افزایش کلی برای اینحالت ها به ترتیب ۱/۶۶، ۱/۳۱، ۱/۶۶ می باشد که نشانگر تاثیر بیشتر حضور چهار دیستک بر افزایش انتقال گرما است بدون این که توان نسبی بیشتری برای غلبه بر افت فشار نیاز باشد.