سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی سرودی – کارشناس ارشد مدلسازی احتراق و انفجار پژوهشکده شهید یزدانی مرکز تحقیق
عباس فخرطباطبایی – کارشناس ارشد پیشرانش پژوهشکده شهید یزدانی مرکز تحقیقات فناوری پیشرا

چکیده:

در این مطالعه دو رویکرد استفاده از پیش آمیزش جزئی و استفاده از مخلوط سوخت ها، به عنوان راه حل های نویدبخش در زمینه کاهش میزان اکسیدهای نیتروژن ناشی ا ز شعله ها، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. سوخت مورد مطالعه گازطبیعی و مخلوط آن با هیدروژن بوده که برای توصیف احتراق آن از نسخه سوم مکانیزم شیمیایی بهینه جی آرآی استفاده شده است. کلیه محاسبات در پیکربندی شعله های نفوذی جریان متقابل و تحت شرایط مرزی مت نوع صورت پذیرفته است. اگرچه نتایج محاسبات موید تاثیر هر دو رویکرد در کاهش میزان اکسیدهای نیتروژن می باشد، با این وجود مشاهده شده که استفاده از روش پیش آمیزش جزئی سوخت در مقایسه با استفاده از مخلوط سوخ تها تاثیر بیشتری بر کاهش میزان این آلایند هها در شعل ههای نفوذی جریان متقابل گازطبیعی دارد.