سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدامیرالدین صدرنژاد – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ایرج رسولان – کارشناس ارشد عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

هدف مدل نمودن دریچه های صافی در تونلهای فشار منتهی به توربین و تحلیل دینامیکی این دریچه ها وبدست آوردن پریو ارتعاش طبیعی موضعی و کلی هر یک از بخش های سازه است. این فرکانس سپس با فرکانس هیدرودینامیک تحمیلی از طرف جریان آب که از عدد استروهال استخراج می شود مقایسه شده و در جمع شرایط تشدید بررسی خواهد شد. ابتدا با تهیه مدل عددی از یک تسمه و اعمال شرایط تکیه گاهی مربوط عدد جرم افزوده برای المان مزبور را بدست آورده و با نتایج آ‍زمایشگاهی مقایسه نموده و وقوع پدیده تشدید بررسی خواهد شد. سپس سه نمونه از دریچه صافی مورد نظر بطورکامل مدلسازی شده و فرکانس طبیعی هر یکبا اعمال اثر سیال و درصد تخصیص جرم در مدهای مختلف و تعداد مدهای حاکم در سازه فوق و تاثیر تعداد دریچه های روی یکدیگر بر فرکانس طبیعی و پیش بینی های لازم جهت افزایش فرکانس طبیعی سازه مورد بررسی قرار گرفته است.