سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اسماعیل اسماعیل زاده – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه تبریز
میربیوک احقاقی بناب – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه تبریز
مصطفی آشنا – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از راههای بهینه سازی مصرف انرژی در سیستمهایی که با انتقال گرما در ارتباط می باشند، افزایش نرخ انتقال گرما در این سیستمها می باشد. در این تحقیق اثر میدان الکتریکی بر روی میدان سیال در داخل یک کانال مستطیلی و اثر آن بر میزان انتقال گرما، بصورت دو بعدی برای جریان ورقه ای هوا بررسی شده است. برای بررسی این موضوع، معادلات پیوستگی ، ممنتم و انرژی برای میدان سیال و معادلات پایستاری جریان الکتریکی و معادله پواسون برای میدان الکتریکی بصورت عددی و به روش حجم محدود حل شده اند. با توجه به اینکه حل میدانهای الکتریکی از حل میدان سیال مستقل است، ابتدا معادلات میدان الکتریکی و سپس پایستاری جریانبرای حل میدان سیال استفاده HYBRID و روش SIMPLE الکتریکی به روش حجم محدود حل شده اند. برای اینکار از الگوریتم شده است. با استفاده از نتایج حل میدان الکتریکی می توان نیروهای حجمی وارد بر ذرات قطبی شده سیال را محاسبه کرد و این نیروها را در معادلات ممنتم وارد کرد. در کار حاضر میزان افزایش انتقال گرما از طریق یکی از دیواره ها در یک کانال که در آن الکترودهای سیمی و صفحه ای، القاء کننده میدان الکتریکی بوده اند بررسی شده است و نتایج، افزایش انتقال حرارت را نشان می دهند.