سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

موسی فرهادی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه مازندران
کوروش صدیقی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه مازندران
محسن معافی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه مازندران

چکیده:

در این مطالعه حل عددی جریان آرام بر روی دو استوانه گرم (دما ثابت) بامقطع مربعی درداخل یک کانال در حالت غیر دائم مورد بررسی قرار گرفته است. نسبت انسداد ۱/۸ و استوانه ها در وسط کانال قرار گرفته و اعداد رینولدز در محدوده ۱۰۰ الی ۲۵۰ در نظر گرفت شده است. معادلات حاکم با استفاده از روش احجام محدود گسسته سازی شده و معادلات جبری حاصل حل شده است. از روش نیمه ضمنی گام جزئی جهت حل معادلات ناویر – استوکس استفاده شده است. نتایج مورد بررسی در ای تحقیق شامل خطوط جریان، خطوط همدما و منحنی های متوسط عدد ناسلت بر روی موانع مربعی می باشد. اثر تغییر فاصله بین موانع بر روی شکل خطوط و انتقال حرارت مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت متوسط اعداد ناسلت بر روی موانع محاسبه شده است.