سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب حکیم زاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند
سولماز حافظی زاده – کارشناسارشد عمران ، کارشناسسازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی
فرهاد الماس پور – کارشناس ارشد GIS، کارشناسسازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی
جعفر محمودی مقدم – کارشناسارشد عمران ، کارشناسسازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی

چکیده:

در این مقاله جزئیات تهیه یک مدل عددی جهت پیش بینی انباشت مواد رسوبی در مخزن سد آیدوغموش ارائه می شود . انباشت مواد رسوبی عمومًا به الگو و شدت جریان موجود در دریاچه سد، شکل هندسی مخزن، زمان نگهداری مخزن و اندازه دانههای رسوبی بستگی دارد. در این بررسی برای شبیه سازی جریان از معادلات رینولدز و انتقال مواد رسوبی از معادله انتقال‐پخشیدگی انتگرالگیری شده در عمق استفاده گردیده است. برای گسسته سازی معادلات حاکم بر دینامیک جریان و انتقال مواد رسوبی از روش تفاضلات محدود و برای حل معادلات تفاضلی متناظر از روش ADI استفاده شده است . شبکه بندی محدوده مورد مطالعه با استفاده از قابلیتهای GIS انجام گرفته است. انباشت مواد رسوبی سالیانه در مخزن با در نظر گرفتن هیدروگراف سالانه جریان و مواد رسوبی معلق وارده به مخزن مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه نتایج مدل عددی با مشاهدات منطقه و برآوردهای دیگر نشان از قابلیت مدل مورد استفاده دارد.