سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آیدین نبوتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی قطب تبدیل انرژی، دا
محسن نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی قطب تبدیل انرژی، دا
علی تمایل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی قطب تبدیل انرژی، دا
یاسمن دقیقی – کارشناس مهندسی مکانیک- حرارت و سیالات قطب تبدیل انرژی، دانشکده مهندس

چکیده:

در سالهای اخیر بررسی انتقال حرارت در محفظ ههای مستطیلی همراه با پر ههای دما ثابت که به دیواره های داخلی متصل هستند، مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله میزان انتقال حرارت و الگوی جریان در یک محفظه مربعی در محدوده اعداد رایلی ۱۰ به توان ۴ تا ۱۰ به توان ۷در حالتی که یک یا دو پره دما ثابت بر روی دیواره گرم نصب شده باشند، به صورت عددی بررسی شده است. دیوار ههای افقی محفظه، آدیاباتیک م یباشند. سیال عامل هوا با خواص ثابت در نظر گرفته شده است. تاثیر طول پر هها، مکان قرارگیری و فاصله آنها از یکدیگر در حالت وجود یک پره یا دو پره روی دیوار گرم بر الگوی جریان و میزان انتقال حرارت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از حل عددی با رابطه پیشنهادی موجود تطابق مطلوبی دارد.