سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسن جوارشکیان – استادیار مکانیک، دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک
امیر کریمی – کارشناس ارشد مکانیک دانشگاه تبریز، دانشکده فنی مهندسی مکانیک

چکیده:

در این پژوهش یک فرایند عددی برای شبیه سازی جریان سیال درون لوله در حال انجماد با بکارگیری روش آنتالپی – تخلخل برای پیش بینی مرز مشترک مایع / جامد که توانایی تشخیص محل انجماد را در هر لحظه دارد توسعه داده شده است. روش بکار رفته یک روش ضمنی است که فشار به عنوان متغیر اصلی می باشد. در روال فوق معادلات ناویر استوکس با استفاده از روش حجم محدود در یک شبکه متحول شده جهت ذخیره متغیرها، حل شده اند. در این تحقیق زمان انسداد و طول سرمایش ناشی از فاکتورهای موثر مورد بررسی قرار گرفته اند که پارامترهای موثر شامل قطر لوله، سرعت متوسط، دمای دیواره و دمای سیال می باشند. به منظور برریس اعتبار نتایج این شبیه سازی مقایسه ای بین داده های استخراجی با نتایج تجربی موجود در ادبیات فن انجام شده است کهتطابق مطلوبی بین آنها دیده می شود.